بند چهار ماده ی سوم آیین نامه ی تعیین محدوده ی فعالیت بنیاد کودک : حمایت های درمانی و تامین مسکن برای دانش آموز صرفا برای موارد خاصی که همیار دانش آموز نتواند این نیاز ها را برطرف نماید و بدان مشکل اساسی برای انجام تحصیل دانش آموز به وجود بیاید و تنها در قالب تعریف کمک اضطراری برای دانش آموز خاص انجام شود

نام دانش آموز : آیدا

شماره پرونده :81770

محل تولد : شهرکرد

تاریخ تولد : 1385

وضعیت مسکن :  ساير

وضعیت سرپرست :والدین از هم جدا شده اند

نوع نیازمندی: ودیعه مسکن

مبلغ نیاز :150,000,000 ریال

مبلغ باقیمانده : 29,000,000 ریال

نام دانش آموز : فائزه

شماره پرونده :80770

محل تولد : اهواز

تاریخ تولد : 1386

وضعیت مسکن :  استیجاری

وضعیت سرپرست :پدر به علت تصادف از ناحیه کمر و پا و لگن از کار افتاده می باشد

نوع نیازمندی: ودیعه مسکن

مبلغ نیاز :138,000,000 ریال

مبلغ باقیمانده : 34,902,206 ریال

طراحی سایت توسط فراکارانت